FLOOR PLAN OF 4 BUILDINGS A B C J

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Christine Nguyen 408-288-9600